Giáo dục - Du học

THÔNG BÁO: Về việc thay đổi môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Học viện Tài chính

Căn cứ Điều 5 Khoản 01 Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Các tin khác :