tai facebook

game android dich vu ke toan xu ly nuoc thanh lap cong ty thuoc giam can
Thai Duong - Thuoc thu y
Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 5
Số lượt truy cập: 973440 
Tin tức / Thông báo mới nhất
Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012 (đợt 1)

 

 

            BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số   835   /HVTC-SĐH
Hà Nội, ngày   31    tháng   1 0   năm 2011

                  
 
 
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
Đợt I Năm 2012
     Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Quyết định số 1268/QĐ-HVTC-SĐH ngày 2 tháng 12 năm 2009 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Qui định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính và Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012, Học viện Tài chính Tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt I năm 2012, với 02 chuyên ngành:

1. Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01
2. Kế toán
Mã số: 62.34.30.01

1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS).
2. Chỉ tiêu tuyển sinh :
Chỉ tiêu tuyển sinh đợt I năm 2012 là : 30 NCS được phân bổ cho các chuyên ngành như sau :

1. Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng
               18
2. Kế toán
               12

3. Hình thức tuyển sinh và thời gian đào tạo:
3.1. Hình thức tuyển sinh : Xét tuyển
3.2. Thời gian đào tạo:
 - Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là 03 năm tập trung liên tục.
 - Trường hợp NCS không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được Giám đốc Học viện chấp nhận thì thời gian đào tạo là 04 năm, đồng thời NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện để thực hiện đề tài nghiên cứu.
4. Điều kiện xét tuyển:
Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau :
4.1. Về văn bằng :
     Người tham gia dự tuyển NCS phải đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng sau đây :
-      Có bằng Thạc sĩ đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển NCS (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng học tập phần 2 khối kiến thức cơ sở và phần 3 khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ) và có điểm bình quân trong quá trình học cao học từ 7, 0 trở lên.
-   Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển NCS (khác nhau từ 10% đến 20% về nội dung và khối lượng học tập phần 2 khối kiến thức cơ sở và phần 3 khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ) và có điểm bình quân trong quá trình học cao học từ 7, 0 trở lên.
 (Trường hợp này thí sinh dự tuyển phải có bằng đại học chính qui đúng chuyên ngành. Nếu được xét tuyển thí sinh phải học bổ sung kiến thức các học phần còn thiếu ở bậc cao học).
4.2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu:
      Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn. (Các thí sinh có thể tham khảo về hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và Người hướng dẫn trên website : www.hvtc.edu.vnwww.sdh- aof.edu.vncủa Học viện Tài chính và Khoa Sau đại học) .
4.3. Có 2 thư giới thiệu :
      Thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học, nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét về :
 a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp
 b. Năng lực hoạt động chuyên môn;
 c. Phương pháp làm việc;
 d. Khả năng nghiên cứu;
 đ. Khả năng làm việc theo nhóm;
 e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
 g. Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 h. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
4.4. Có Bài báo khoa học :
 Người tham gia dự tuyển phải có ít nhất 01 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học của ngành hoặc của Học viện Tài chính trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu mà thí sinh đã đăng ký dự tuyển.
 4.5. Về trình độ Tiếng Anh:
       Người tham gia dự tuyển NCS phải đáp ứng một trong các điều kiện về trình độ Tiếng Anh sau đây :
 - Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui, ngành Tiếng Anh; có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là Tiếng Anh không qua phiên dịch.
- Có một trong các chứng chỉ Quốc tế sau: TOEFL iBT 45 điểm; IELTS 4.5; TOEFL ITP quốc tế 450 điểm trở lên (Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày xét tuyển).
- Có trình độ Tiếng anh tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu   
4.6. Về kinh nghiệm làm việc:
     - Người có điểm bình quân trong quá trình học cao học từ 8,0 trở lên được dự tuyển ngay sau khi nhận bằng thạc sĩ.
     - Người có điểm bình quân trong quá trình học cao học từ 7,0 đến 7,9 thì phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ đến ngày đăng ký dự tuyển.
4.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) hoặc trường đại học, học viện nơi học viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư chú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
4.8. Camkết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Học viện Tài chính (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
5. Nội dung và Phương thức xét tuyển :
 5.1. Nội dung xét tuyển gồm có:
 - Điểm bình quân các phần:
    + Hồ sơ dự tuyển
    + Trình bày bài luận
    + Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu
    + Trả lời phỏng vấn
-          Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ngành
-          Điểm chứng chỉ Tiếng anh
 5.2. Phương thức xét tuyển:
     Các thí sinh đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở :
       - Chỉ tiêu được tuyển của từng chuyên ngành.
       - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển
       - Tổng điểm các phần: Hồ sơ dự tuyển; Trình bày bài luận; Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn (điểm các phần đều phải đạt từ trung bình trở lên) và lấy điểm từ cao xuống thấp.
 (Nếu các thí sinh có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng bài báo; nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ tiếng anh theo điểm bình quân kết quả học tập hoặc điểm thi trên chứng chỉ được cấp).
 6. Hồ sơ tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ :
6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh đăng ký xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bán tại Khoa Sau đại học (Phòng 305), Học viện Tài chính (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 15/11/2011 đến ngày 05/1/2012.
6.2. Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 7/1/2012 đến ngày 7/2/2012. (Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu).
Hồ sơ dự tuyển nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 305).
7. Kế hoạch tuyển sinh:
- Thời gian thí sinh trình bày bài luận; bảo vệ Đề cương đề tài nghiên cứu; trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Học viện Tài chính: Dự kiến vào ngày 10/311/3/2012 tại Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội).
- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Từ 10/4 đến 15/4/2012
- Thời gian nhập học: Từ 10/5 đến 20/5/2012
            Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính, điện thoại: 043. 7.338.679  
          

 
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT, Bộ TC (để báo cáo);
- Các Bộ, Ngành, TCTy, UBND các tỉnh;
- Ban GĐHV, các ĐV trong HV;
- Lưu VP, khoa SĐH.
 
Đã Ký
 
 
 
 
 
GS,TS Ngô Thế Chi