thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Tin tức / Thông báo mới nhất
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BSKT TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 03 NĂM 2022 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

                                        THÔNG BÁO LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO THÍ SINH DỰ TUYỂN

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 03 NĂM 2022 TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

A

THÔNG TIN CHUNG

1

Thời gian đăng ký học

Từ ngày 05/9/2022

2

Địa điểm đăng ký học

Phòng 405 Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

3

Địa điểm học

Học viện Tài chính

B

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

TT

HỌC PHẦN

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

 

 

1.

QL tài chính ĐV sử dụng NSNN

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 24/9/2022

 

2.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 01/10/2022

 

3.

Phân tích TCDN

Tài chính – ngân hàng

 và Kế toán

60

Từ ngày 08/10/2022

 

4.

Quản trị ngân hàng thương mại

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 15/10/2022

 

5.

Quản lý thuế

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 22/10/2022

 

6.

Đầu tư tài chính

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 29/10/2022

 

7.

Định giá tài sản

Tài chính – ngân hàng

60

Từ ngày 05/11/2022

 

8.

Kế toán quản trị

Kế toán

60

Từ ngày 24/9/2022

 

9.

Kế toán tài chính

Kế toán

60

Từ ngày 01/10/2022

 

10.

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

60

Từ ngày 15/10/2022

 

11.

Kiểm toán

Kế toán

60

Từ ngày 22/10/2022

 

12.

Tổ chức công tác KT trong DN

Kế toán

60

Từ ngày 29/10/2022

 

13.

Đại cương về kế toán tập đoàn

Kế toán

60

Từ ngày 05/11/2022

 

14.

Quản lý tài chính công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 24/9/2022

 

15.

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 01/10/2022

 

16.

Quản trị doanh nghiệp

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 08/10/2022

 

17.

Quản trị học

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 15/10/2022

 

18.

Quản lý tài sản công

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 22/10/2022

 

19.

Kinh tế học vi mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 29/10/2022

 

20.

Kinh tế học vĩ mô

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 05/11/2022

 

21.

Kinh tế quốc tế

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 12/11/2022

 

22.

Kinh tế đầu tư

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 19/11/2022

 

23.

Khoa học quản lý

Quản lý kinh tế

60

Từ ngày 26/11/2022

 

             

Ghi chú: Thời gian nhận chứng chỉ: ngày  17-18/12/2022